Ekolaczki - Przedszkole nr 15 w Zawierciu

Ekolaczki

ekolaczki logo

rozklad dnia ekolaczki Koncepcja Pracy Przedszkola Nr 15 w Zawierciu.

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się
w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć
z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć, wyobrażać sobie lepszy świat”
/Robert Fulghum/.
To okres, ważny dla kształtowania się osobowości, nabywania różnorodnych doświadczeń i umiejętności. Najistotniejszym przemianom w tym wieku podlega relacja dziecka z otoczeniem. Wychowanie w przedszkolu powinno zatem stanowić podstawę dla prawidłowego, indywidualnego rozwoju dziecka jak i dla przygotowania podjęcia do nauki w szkole, do podjęcia przyszłej roli członka społeczności dorosłych.
Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie
i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem
i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym
i przyrodniczym. Dziecko jest istotą ciekawą świata. Konieczność poznawania przez dzieci świata jest tak ogromna, że nie można mówić o prawidłowym
i zrównoważonym rozwoju dziecka bez tej drogi poznawania i doświadczania.
Wyzwaniem współczesnej edukacji jest przede wszystkim wprowadzenie dziecka w złożony otaczający je świat, ułatwienie mu poznania tego świata, zrozumienia i odczuwania możliwości współtworzenia w nim czegoś nowego,
w poczuciu pełnej odpowiedzialności za skutki swojego działania. Powinna także przygotować do twórczego uczestnictwa w procesie dalszej i nieustannie rozwijającej się cywilizacji.
Dzieci są naszą przyszłością.
Więc stwórzmy im warunki,
aby wyrosły na takich,
którzy wspaniale tę przyszłość
ukształtują”.

Koncepcja pracy przedszkola, dotyczy podejmowania przez nie takich działań, które doprowadzą do wyposażenia swoich wychowanków
w „paszport do życia”, dający im podstawy do pełnego, zrównoważonego
i harmonijnego rozwoju, podstawy współtworzenia a zarazem odpowiedzialnego współistnienia w świecie dorosłych.
Przedszkole nowoczesne – na miarę XXI wieku to przede wszystkim przyjazne swoim wychowankom, rodzicom, pracownikom i działające na rzecz środowiska. Realizacja takiej koncepcji przedszkola będzie możliwa, kiedy wszelkie działania podejmowane przez społeczność przedszkolną (nauczycieli, pracowników obsługi administracyjno – technicznej, rodziców) na rzecz wychowanków będą skupiać się na osobie dziecka i służyć jego zrównoważonemu, harmonijnemu rozwojowi.

Misją naszego przedszkola jest

uformowanie dziecka szczęśliwego, samodzielnego, kreatywnego, odpowiedzialnego, potrafiącego współdziałać w zespole, skutecznie komunikującego się oraz rozwiązującego życiowe czy edukacyjne problemy na zasadzie kompromisu i uwzględniania potrzeb innych, umiejącego troszczyć się o jakość środowiska. którego jest nierozerwalną częścią.

Wizja przedszkola:

Stwarzamy warunki dające podstawy do pełnego, zrównoważonego
i harmonijnego rozwoju dziecka.
Promujemy zdrowie i szeroko pojętą więź ze środowiskiem oraz ekologiczny sposób życia w zgodzie z naturą.
Promujemy aktywny tryb życia, codzienny kontakt z przyrodą.
Dajemy podstawy współtworzenia a zarazem odpowiedzialnego współistnienia
w świecie dorosłych.
Rozwijamy postawę odpowiedzialności ekologicznej.
Stwarzamy warunki do rozwijania u dzieci dyspozycji twórczych poprzez zabawę.
Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Założenia koncepcji

Przedszkole przyjazne dzieciom.

Dzieci:

nabywają różnorodne umiejętności, doświadczenia, sprawności zgodnie
z indywidualnymi potrzebami i możliwościami
podążają własną drogą tworzenia przy wsparciu nauczycieli i rodziców
budują pozytywny obraz siebie samych
przygotowują się do życia w grupie
uczą się samodzielności
czują się bezpieczne
rozwijają wrażliwość na potrzeby własne i otaczającego świata
poznają świat wartości ogólnoludzkich, świat kultury i sztuki
przygotowują się do nauki w szkole

Przedszkole miejscem kształtowania świadomości ekologicznej
i prozdrowotnej

Dzieci:
poznają otaczający świat i własnego siebie
wyrażają siebie i swój stosunek do świata w postaci aktywności ruchowej, plastycznej, muzycznej i słownej
szanują siebie i innych
dostrzegają zagrożenia i próbują im zapobiegać
dbają o zdrowie własne i sprawność fizyczną
dbają o przyrodę, aktywnie uczestniczą w różnorodnych akcjach na jej rzecz

Przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem
system oddziaływań wychowawczych podlega procesowi ujednolicenia
uatrakcyjniany jest pobyt dziecka w przedszkolu
stwarzane są warunki pełniejszego uczestnictwa w procesie poznawania siebie i świata
dziecko jest wspierane na drodze wszechstronnego rozwoju